Halo Sobat ! | Sekarang hari
Home » » Cerita Lucu Bahasa Sunda 2013

Cerita Lucu Bahasa Sunda 2013

Rabu, 01 Mei 2013

Cerita Lucu Bahasa Sunda 2013 - Hallo kumaha kabarna anu resep Lucu Lucuan ? setelah sebelumnya saya postinga tentang cerita Lucu Bahasa Manado dan Cerita Lucu bahasa Jawa sekarang saya akan share cerita Lucu Bahasa Sunda

Anu resep Carita Lucu bahasa sunda hayu ayeuna mah urang ngabodor bareng admin kabeneran orang sunda ti Sukabumi haha tah sookklah


Geus dua minggu Epot jualan baso ngareupeun imahna. Bubuhan di kampung, nu meuli téh langka. Salila dua minggu dagang, Ngan ukur Nini Uti wungkul nu meuli téh, éta ogé pédah nyiram wé cenah, sieun orokna ngacay majarkeun téh! (teuing reuneuh ku saha? *ngarérét kanu maca)

Nyaho dagangannna réhé, Epot meunang akal sangkan loba nu meuli, manéhna masang plang nu aya tulisan: "ANYEUNA MAYAR, ISUK HARATIS!" cenah. Teu kungsi lila, nu meuli ngantri, ti Mimiti pa érté, wa haji, ma'emeh, si Kardun, Ki madro'i, Nini Uti nu keur reuneuh ogé aya. (masih bingung, teuing reuneuh ku saha? *ngarérét deui kanu maca)

Poé éta kabéh nu meuli malayar. Isukna, daratang deui bari mesen paloba-loba da pikir maranéhna haratis téa. Sanggeus réngsé dalahar, Epot nagihan hiji-hiji. "har?! cenah haratis?" Ceuk pa érté jeung nu séjéna. "dinten anyeuna mah mayar gan, pan haratis sotéh isukan, sidik dina plang ogé 'ANYEUNA MAYAR, ISUK HARATIS!" Ceuk Epot ngajéntrékeun. teu burung kabéhanana malayar najan bari kukulutus ogé. ngan si Nini anu di haratiskeun téh pédah keur kakandungan. (tp teuing reuneuh ku saha?? *ngalieuk kanu maca)

Isukanna, maranéhna daratang deui, mesen paloba-loba da cenah anyeuna mah haratis, réngsé dalahar, Epot nagihan deui. "na ari manéh sarpot??! ceuk manéh kamari mayar anyeuna haratis!!" Ceuk Wa Haji nu kabeneran teu mawa duit da di sangkana haratis téa. "heuheuy deuh, saur saha anyeuna haratis, tuh tingal ku uwa plangna 'ANYEUNA MAYAR ISUK HARATIS!'" Témbal epot bari nunjuk kana plang. "aéh geuning heueuh" Ceuk Wa Haji jiganu bingung. Kapaksa kabéhan malayar, Ngan Nini Uti deui nu bener-bener di haratiskeun téh. "nuhun Cepot nya basona, keur si Utun bisi ngelay, leres teu yank??" Ceuk si Nini bari ngadilak kanu maca.......
(boa-boa si Nini reuneuh téh ku.... *ngarérét deui ku juru mata kanu maca)

Kulantaran kamari nagih hutang ka Epot teu hasil, kapaksa poé ieu Wa Haji mawa saurang jawara pikeun maksa Epot sangkan mayar sakabéh hutang-hutangna­­. "pot, wahayna poé ieu anjeun kudu ngalunasan hutang-hutang anjeun!" Ceuk Wa Haji teges naker. "aduh hapunten wa, abdi teu acan tiasa mayar dinten anyeuna mah nun" Jawab Epot ngalengis pikarunyaeun. "hmmm!! kapaksa kuring maké cara lain! baron, kahareup!" Ceuk Wa Haji bari ngarérét ka jawara nu boga ngaran Baron. Jleg, Jleg, Si Baron anu boga pangawakan jangkung gedé, beungeut pinuh ku codét tur kumis baplang sangadulang, ngaléngkah ka hareupeun Epot. Bari leungeun di tekuk kana gado, Teu antaparah..... pok manéhna nyarita. "idiiiihhhh mang copeeett eh, mang epoooootttt,,, bayar doooonggg, kalo engga nanti sama ékeu di sdoooooottt,, croooooottt" Cenah, bari bujur di gitek-gitek kawas éntog nu rék ngendog.

Budak téh keur meujeuh lucu-lucuna, tirilik kaditu, tiririk kadieu matak gereget anu nempo. Sholéh, najan euweuh indung bapana, tara rungsing, komo deui jejebris ménta jajan mah, asa pamohalan teuing. dina barangdahar ogé istuning sakapanggihna, atawa sapaméréana ti batur.
Pabeubeurang manéhna ulin sorangan, nyo'o balon meunang manggih ti sisi solokan. Béda jeung budak jalma, beunghar nu sapopoé ulin jeung mangrupa kaulinan anu aralus, marahal. Tong boroning momobilan anu alus, dalah baju ogé manéhna mah tara katempo ganti-ganti acan. éta jeung éta wé unggal poé. Balon téh di toélan, sakapeung katajong teu kahaja, Tuluy di udag deui bari sakapeung di gégél jiganu gemes. Harita kaayaan rada ceudeum, angin ngagelebug gedé naker, éta balon anu keur di ulinkeun hiber ka bawa angin, tuluy ragrag kana sumur nu teu jauh ti manéhna. Heueuh dasar budak nu teu boga uteuk kawas urang, teu nyaho picalakaeun. Samarukna balon ragrag téh ngajak ulin meureun, na ari gajleng téh manéhna luncat kana jero sumur anu sakitu jerona, ngudag balon coco'oanna téa. Kaayaan keur sepi jempling euweuh jalma saurang-urang acan nu.ngadéngéeun manéhna jejeritan nepika lesna teu kadéngé deui. Hiks... (ké heula, Admin nyusut heula cimana nu ngalémbéréh tina ceuli..)
Tilu poé ti harita, kuring ngaliwat ka lebah dinya, léngkah kuring ngarandeg sabab aya hiliwir bau bangké nu nojos seukeut pisan kana irung. Sanggeus kapanggih timana asalna éta bau, "astagfirulloh?­­­?!!" Batin kuring bari mencrong ka jero sumur. Singkat carita éta layon ku kuring di angkat, tuluy di kubur sakumaha ilaharna. Da teu nyaho saha ngaranna, kapaksa dina tetengger kuburannana ku kuring di tulis saayana. "ANAK UCING" (Serieus pisan atuh maca téh!! :D)

Epot, Ocih jeung si Ucil keur ngantri bari nyarekelan piring hareupeun méja parasman di tempat tatanggana basa keur hajatan. Di hareupeun maranéhna, Aya saurang Nini-nini nu keur anteng ngocék-ngocék sayur sop. "énggal atuh ni, nu sanés tos cangkeuleun ngantosan, barina gé tos teu aya dagingan hayoh wé di kocék-kocék" Ceuk Epot bangun nu kesel. "nini mah lain néangan dagingna deuleu!" Témbal si Nini rada nyereng. "nya milarian naonna atuh hayoh wé di aduk-aduk?!" Pokna deui bari kerung. "nini keur néangan huntu palsu tadi rag-rag kana ieu sop!" Jawab Si Nini bari tuluy di rampaan ku leungeunna.

Pabeubeurang balik sakola, si Ucil langsung manggul karung jeung ngajingjing arit, geusan ngala parab keur domba kukutannana. Keur jongjon ngababad jukut di sisi walungan, Ngadadak si Ucil ngarandeg, beuteungna karasa kukurubukan ménta eusi, manéhna poho tadi balik sakola teu kungsi dahar heula. Panonna rurat-rérét ka sabudeureunana,­ sugan jeung sugan aya bubuahan nu bisa di dahar keur maraban cacing dina jero beuteungna. Barang ngarérét kana cai walungan, si Ucil curinghak. "anjir! Aya cau palid hiji euy! Lumayan lah keur ubar lapar!" Cenah, kituna téh bari buru-buru turun, tuluy ngagajleng kana leuwi néwak barang nu di sangkana cau téa. Barang gep di cekel, si Ucil langsung ngocéak. "jadddooolll!!!­ Panya aing cau, sia téh hég ngomong atuh, aing téh tai kituh lain cau!!" Pokna bari ti buburanyat hanjat deui.

Ucil: "wa, néng Rina aya?
Wa Haji: "nya deuk naon kitu nanyakeun anak déwék??
Ucil: "badé di ajak ameng wa..
Wa Haji: "euweuh, rék naon barina ogé sina ulin jeung manéh!
Ucil: "owh.. panya téh aya wa, boro uing geus nyiapkeun motor ninja, ngaboking réstoran jeung ngaborong martabak keur uwa.. (bari rék ngaléos)
Wa Haji: "aéh, tong di anggap serieus atuh jang, uwa mah da heureuy.. nyaiiii!! kadieu geulis, tuh si Aa Ucil rék ngajak ameng cenah..!!
Ucil: "teu sawios-wios wa, da abdi ogé heureuy nyarios kitu téh! (tuluy ngaléos bari ngaléng néng Rina)
Wa Haji: "@#%&???


Ucil: "ned, timana euy?
Juned: "geus apél ngan teu jadi..
Ucil: "euh geuning sarua jeung uing, rék apél teu jadi...
Juned: "naha manéh teu jadi?
Ucil: "karék ogé uing diuk jeung manéhna, éh aya jalma muka jandéla ti luar, uing kabur wé da bisi salakina euy.. ari manéh naha teu jadi ned?
Juned: "puguh urang gé karék rék asup tina jandela, nempo aya lalaki keur diuk dina sofa jeung manéhna, urang kabur da bisi salakina..
Ucil: "ari manéh apél ka saha kitu?
Juned: "Nini Uti...
Ucil: "geuning sarua.....
(tungtungna mah duanana ting haruleng..)

Saurang pilot tagiwur sabab kapal ngapungna leungit kasaimbangan. Keur ngurangan beban, si pilot miceun péstolna ka handap, tuluy miceun bedil panjangana, angger karasa beurat kénéh, ahirna si pilot miceun bomna nepika éta kapal karasa énténg tur bisa ngadarat sakumaha ilaharna. Êta pilot salamet, tuluy manéhna balik. Di satengahing jalan, manéhna nempo saurang budak keur ceurik bari ngagugulung bangké hayam. "ku naon ceurik jang?" Ceuk si Pilot nanya. "hayam abi paéh katinggang péstol ti luhur" Cenah jawabna. Si pilot ménta hampura ka éta budak tuluy leumpang deui sanggeus méré duit sababaraha lambar. Teu kungsi lila, manéhna nempo deui saurang budak keur ceurik bari ngagugulung embéna nu keur sakarat. "aya naon jang?" Tanyana deui panasaran. "ieu pa, embé abi katinggal bedil panjang ti luhur" Témbalna jiga nu sedih. Si Pilot ménta hampura, song méré duit sababaraha lambar tuluy manéhna leumpang deui. Teu jauh tidinya, manéhna nempo saurang budak nu keur seuri babarakatakan jiga nu meunang ka bungah. "jang, kunaon seuseurian??" Tanya si pilot bangun nu héran. "hahahahaha,, uing mah jagoan mang, tadi pas uing bersin, imah uing langsung ngabeledug!" Ceuk éta budak nu teu lian nyaéta si Ucil bari nunjuk imahna nu ancur paburantak.

Nini Uti: "geus timana jang, meni ginding kitu?
Ucil: "atos ameng ti bumi pa Lurah ni..
Nini Uti: "kawas nu wawuh wé ka pa lurah manéh?!
Ucil: "ih ari nini, panan pa lurah téh dulur uing!
Nini Uti: "baruk? kutantéh?! kakarék apal nini mah, kapi naon kitu ka pa lurah téh??
Ucil: "kieu ni pancakakina mah, Ucing uing téh anakna Ucing pa lurah.. (bari ngaléos)
Nini Uti: "@#%&?? nya ceuk aing ogé budak éta mah gelo..... (neureuy sisig)


Balik juma’ahan Epot langsung ka dapur, tuluy nyampeurkeun Ocih anu keur nyiksikan bawang dina talenan.
Ocih : kunaon kang, balik ti masjid teh halaka siga aya anu dipikiran...
Epot : heu’euh nyi, dina pikiran akang masih keneh ka ingetan isi hotbah tadi....
Ocih : naon kitu isi hotbahna kang?
Epot : masalah perkawinan nyi..
Ocih : tah kitu regepkeun ari kiayi hotbah teh, anu aya dina pikiran akang naon kitu ?
Epot : kieu nyi, asana mah nu hotbah teh nyebutkeun kieu yeuh “Mun Urang Geus Ngalaksanakeun Perkawinan Berarti Urang Teh Geus Ngalaksanakeun Setengah Tina Ajaran Agama Islam...” tah eta anu napel dina pikiran akang teh meni ngahiung keneh teh....
Ocih : terus..... naon kasimpulanana ?
Epot : kieu.. akang geus bisa manggihan jawabanana....
Ocih : naon ceuk akang ?
Epot : berarti.... akang kudu kawin sakali deui!, meh ajaran islam 100% ku akang kalaksanakeun, kumaha tah kinten2na nyai rido teu ? mun....
“Plaaak !!” Epot teu neruskeun ngomongna da kaburu tarangna dibabuk kutaleunan.....­. “kanu kitu mah mani sumangat siah ngaregepkeuna­na..!” hoak Ocih bari nulak cangkeng. Danil Maulana


TEKNIK NGALA BELUT

kahatur dulur nu resep ngala belut, aya sababaraha trik jitutitipan Ki Ihan, kanggo urang supados gampil, tur hasil ngalabelut mucekil...

salian ti ngurek, atanapi di setrum (cara lama), aya deui tehnik ngala belut nu hade. diantawisna :

1.NAKOLAN MANGKOK DI SISI GALENGAN SAWAH ATANAPIBALONG.
trik ieu lumayan jitu,kabuktosan­ ku ki Ihan basa nakolan mangkok ku sendok di sisi balong/­sawah, belutna kalaluar marawa mangkok. marukan tukang baso ngaliwat...kantun diwadahan we belut nu nuju antri meser baso na.

2.NGAWURKEUN LEBU, ABU GOSOK, ATANAPI TIPUNG KAGALENGAN SAWAH ATANAPI BALONG.
trik ieu oge sae, mung rada karunya ka belutna, kalaluar menta pang niupkeun mata na nu kapeureungpeuna­n...bari niup mata belut, asupkeun we belutna kana wadah.

3.NGADAMEL STATUS FACEBOOK DI TENGAH SAWAH BALONG.
ieu ge lumayan gampil, mung hasilna teu seueur teuing, margi belut nu sok fesbuk an teu acan sadayana, eta oge pami belut natos berteman sareng urang, nu kaluar masihan koment atanapi jempol...nu matak cing seueur nga-add belut, teras ngadamel status weh nu hade.

4.NGADAMEL PACILINGAN DI SAPANJANG GALENG / SISIBALONG.
maksad na tiap aya nu miceun, pami pameget nu miceunna belut kalaluar da nyangka na aya batur nu nyampeur,kantun­­ newak pan tos kaluar mah.pami istri nu nongkrong na, belut ge langsung kaluar.. belut bikang mah nyangka liang anyar,ngan biasa na mah nu kaluar belut jalu, kalaluar bari tos jegreg/­hareuras.tapi awas, belut jalu nu cunihin mah sok langsung lebet norobos liang, tapi ulah hariwang, cara ngaluarkeunna mah kantun ngaminyak gorengan we sareng bumbu, antosan saja moge kaluar tumis belut...

Di sakola...
Guru: "cobi rina terangkeun hasil tugas penelitian hewan teh..
Rina: "muhun bu.. Hewan yg satu ini, dr bayi bernafas dgn insang karna hidup di air, tp stelah remaja dan dewasa dia bernafas dgn paru2 karna dia hdp di darat.
Guru: "hewan apakah itu?
Rina: "kodok bu..
Guru: "bagus.. coba usro..
Usro: "kalo binatang ini tdk pernah tua bu, stiap kulitnya akan keriput, dgn alamiah dia mengganti kulit tuanya dgn yg baru..
Guru: "hewan apakah itu?
Usro: "oray bu..
Guru: "bagus.. cik ucil..
Ucil: "sato yg satu ieu, blm ketauan sato bertelur atow beranak, sabab uing can manggihan endogna atow orokna.. sabab hese pisan di talitina sabab tempat cicing eta sato sok pipindahan.. kadang di kamar kadang di buruan.. jeung lg, stiap mau neliti eta sato kudu meunang ijin tinu boga tmptna bu.. kamari uing tilu kali nyoba, tilu kali oge uing di tampiling kunu boga tempat eta sato bu! Hikz..
Guru: "?????? hewan apa itu nak??
Ucil; "TONGO bu!
Guru: @#%&??!


-------------------- Cerita Lucu Bahasa Sunda 2013 --------------------------

Kumaha LUCU apa henteu? lamun teu hilap ku mimin di update deui nya wasalam
Catatan : Cerita lucu ini di ambil di
Fanspage : Bobodoran Sunda Heureuy
Hak cipta : Kang Maman Sopyan18 Responses to "Cerita Lucu Bahasa Sunda 2013"

Nini Kocak mengatakan...
[reply]

lucuuuuuuu.. tp aq rasa ini bukan dr bobotoh heureuy,,, tp dari BOBODORAN SUNDA EUUYYYY,, karya pa Maman Sopyan

vimax alami mengatakan...
[reply]

VIMAX PILLS

OBAT PEMBESAR PENIS ALAMI

OBAT PEMANJANG PENIS

ALAT UNTUK PEMBESAR PENIS

OBAT KUAT VIAGRA PILLS

OBAT VITALITAS PRIA

OBAT KUAT SEX PRIA TAHAN LAMA

OBAT KUAT OLES PROCOMIL SPRAY

ALAT BANTU PRIA

ALAT BANTU WANITA

OBAT PERANGSANG WANITA

ALAT PEMBESAR PAYUDARA

PELANGSING BADAN HERBAL

OBAT PENINGGI BADAN HERBAL

KOSMETIK KECANTIKAN ALAMI

juned mengatakan...
[reply]

hahayddeuh .. lumayan ngahibur kang .

vimax asli mengatakan...
[reply]

agen vimax asli
distributor vimax asli
vimax asli
jual vimax asli original canada murah
jual vimax asli original canada murah
jual vimax asli original canada murah
jual vimax asli original canada murah
jual vimax asli original canada murah
jual vimax asli original canada murah
obat pembesar penis
ciri ciri vimax asli dan palsu
vimax original
agen vimax asli
obat ejakulasi dini
obat kuat
semenax
obat penyubur sperma

alat bantu sex sexualitas wanita
pembesar payudara
alat bantu sex sexualitas pria
pembesar penis

nikahers mengatakan...
[reply]

sumpah meni nyareri kulit beuteung kang..nuhun ah tos ngahibur...

Anonim mengatakan...
[reply]

nuhun ah tos seuseurian....hahaha

gnt fiber mengatakan...
[reply]

dongeng sunda mah parah banget ya bikin orang gak tahan ngakak nya ,, keren orang sunda kece abis mas broo
hatur nuhun gan

shampo noni bsy mengatakan...
[reply]

hahahaha kanggo caritaan sunda anu ucil sareng wa haji parah pisan eta si ucil ngabebelaan bohong demi hoyong pendak sareng neng rina hahaha

nuhun lur ;)

Nightmare mengatakan...
[reply]

.
Cek cerita lucu lainnya disini bro:
Kumpulan Cerita Lucu Banget (Terbaru)..
.

Agen Vimax Asli mengatakan...
[reply]

Www.klinikPembesarpenis.Com
Pusat Obat Kuat Sex Pria - Obat Alat Pembesar Penis - Alat Bantu Sex Pria Dan Wanita - Obat Pelangsing Badan Herbal, Dll...


Tersedia Juga :

Obat Kuat Sex Pria.
Obat Pembesar Penis.
Alat Pembesar Penis.
Minyak Pembesar Penis.
Alat Bantu Sex Pria.
Alat Bantu Sex Wanita.
Obat Pelangsing Badan.
Obat Penggemuk Badan.
Obat Penyubur Sperma.
Selaput Dara Buatan.
Pembesar Payudara.
Kesehatan Kecantikan.
Obat Pelangsing Tubuh ABC Acai Berry.

Kepuasan Customer Adalah Perioritas Bagi Kami. Terima Kasih
Selamat Berbelanja.

Nika Nurmayanti mengatakan...
[reply]

hahaha lucu ogeeee :D

sok ahhh mangga sakantenan http://mobildatsunbandung.com/

Obat Nyeri Lambung mengatakan...
[reply]

obat tradisional jelly gamat
obat nobat tradisional jelly gamat
obat nyeri lutut
obat hepatitis pada anak
obat penyakit jantung koroner
obat benjolan di gusi
kantor jelly gamat gold-g
Obat Benjolan Di Lidahyeri lutut
obat hepatitis pada anak
obat penyakit jantung koroner
obat benjolan di gusi
kantor jelly gamat gold-g
Obat Benjolan Di Lidah

Gudang Gudang mengatakan...
[reply]

GUDANG303 AGEN BOLA ONLINE MASTER BETTING TERPERCAYA

AGEN SBOBET
AGEN BOLA ONLINE
BOLA ONLINE
AGEN BOLA
AGEN JUDI
BOLA ONLINE
REGISTER GUDANG 303
DEPOSIT GUDANG303
WITHDRAW GUDANG303
PERATURAN GUDANG 303
BONUS GUDANG303
LIVESCORE GUDANG 303
PREDIKSI GUDANG 303
LINK ALTERNATIF

Cara Tradisional Mengobati Neuropati mengatakan...
[reply]

lucu oge geningan.!!

Cara Tradisional Mengobati Neuropati

sabt123 mengatakan...
[reply]

ثبت شرکت
ثبت شرکت
ثبت شرکت
طراحی سایت
ثبت شرکت
ثبت شرکت
طراحی سایت
طراحی سایت
طراحی سایت
طراحی سایت
ثبت شرکت

Pengobatan Tradisional Untuk Lambung Bocor mengatakan...
[reply]

Terima kasih info yang bergunanya.!

Pengobatan Tradisional Untuk Lambung Bocor

Obat Tradisional Penyakit Sinusitis Akut dan Kronis

Cara Mengobati Pembengkakan Pada Limpa

حسام داود mengatakan...
[reply]

شركة تسليك مجاري بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
level تسليك المجاري بالرياض
افضل شركة تنظيف بالرياض
تنظيف شقق بالرياض
شركة تنظيف منازل بالرياض
شركة غسيل خزنات بالرياض
افضل شركة مكافحة حشرات بالرياض
رش مبيدات بالرياض
شركة تخزين عفش بالرياض
شركة تنظيف مجالس بالرياض
تنظيف فلل بالرياض
ابى شركة تنظيف بالرياض

yinna coo mengatakan...
[reply]

http://taipannnewsss.blogspot.com/2018/03/11-jasa-hebat-perempuan-yang-jarang.html
http://taipannnewsss.blogspot.com/2018/03/makanan-sehat-belum-tentu-makanan-bersih.html
http://taipanqqculinary.blogspot.com/2018/03/resep-pizza-teflon-yang-praktis-tanpa.html

QQTAIPAN .ORG | QQTAIPAN .NET | TAIPANQQ .VEGAS
-KARTU BOLEH BANDING, SERVICE JANGAN TANDING !-
Jangan Menunda Kemenangan Bermain Anda ! Segera Daftarkan User ID nya & Mainkan Kartu Bagusnya.
Dengan minimal Deposit hanya Rp 20.000,-
1 user ID sudah bisa bermain 7 Permainan.
• BandarQ
• AduQ
• Capsa
• Domino99
• Poker
• Bandarpoker.
• Sakong
Kami juga akan memudahkan anda untuk pembuatan ID dengan registrasi secara gratis.
Untuk proses DEPO & WITHDRAW langsung ditangani oleh
customer service kami yang profesional dan ramah.
NO SYSTEM ROBOT!!! 100 % PLAYER Vs PLAYER
Anda Juga Dapat Memainkannya Via Android / IPhone / IPad
Untuk info lebih jelas silahkan hubungi CS kami-Online 24jam !!
• WA: +62 813 8217 0873
• BB : D60E4A61
• BB : 2B3D83BE
Come & Join Us!

Poskan Komentar

 
Thanks To : Allah SWT - Muhammad SAW